Jak wyglądają uproszczone sprawozdania finansowe przygotowywane przez jednostki mikro

​W lipcu 2014 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o rachunkowości. Jeden z jej zapisów mówi o znacznym uproszczeniu sposobu tworzenia sprawozdań finansowych. Ustalenia odnoszą się do jednostek mikro, a najważniejszy przepis mówi o rezygnacji z wyceny aktywów i pasywów w oparciu o ich wartość giełdową i skorygowaną cenę nabycia oraz o rezygnacji z obowiązku przygotowywania dodatkowej informacji, zestawienia zmian zachodzących w kapitale, przygotowywania rachunku przepływów pieniężnych oraz sprawozdania z działalności.

Jednocześnie zmiany przewidują, że nowe ustalenia będzie można wprowadzić w życie w odniesieniu do tych sprawozdań finansowych, które są sporządzane za rok 2014. Zmiana została wprowadzona 11 lipca 2014 roku i weszła w życie 4 września 2014 roku. Interpretacja przepisów mówi o tym, że jednostki mikro mogą przygotowywać sprawozdania w formie uproszczonej, jest to jednak ich przywilej, a nie obowiązek. Nie można jednak zapomnieć o tym, że wcześniej niezbędna jest potwierdzająca wspomniane rozwiązanie decyzja wydana przez ten organ, który zajmuje się zatwierdzaniem sprawozdań finansowych. Nowe przepisy rozwiewają także kontrowersje odnoszące się do sposobu, w jaki wyceniane są aktywa i pasywa. Nie może być to nie tylko wartość godziwa, ale również skorygowana cena nabycia, przy wycenie zastosowanie znajdują więc ceny historyczne. Są one proste do określenia, nie można jednak nie zgodzić się z tym, że nie oddają aktualnej wartości tych aktywów i pasywów, jakimi dysponuje jednostka mikro. Nowe uproszczenia nie zwalniają też jednostek mikro z obowiązku dzielenia się określonymi informacjami ogólnymi.

Muszą znaleźć się wśród nich między innymi: informacje o firmie, jej siedzibie i adresie oraz numerze w ewidencji i rejestrze sądowym, dane na temat czasu trwania działalności, jeśli mamy do czynienia z jego ograniczeniem, a także informacje dotyczące okresu, który został objęty w sprawozdaniu finansowym.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 647 985

E-mail: kontakt@parz.pl

Strona dla osób poszukujących wskazówek i porad prawnych oraz finansowych, jak na przykład wybór biura rachunkowego. Zapraszamy!

biuro księgowe